Return to 9.3ข้อมูลการบริหารงบประมาณ

แนวปฏิบัติการขอจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายงานพัสดุได้จัดทำแนวปฏิบัติการขออนุมัติจัดซื้อและจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560