ฝ่ายบริหารและบุคลากร

O2.ผู้บริหาร

     นายคมสัน ชัยจักร์ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าวL …

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณิตศาสตร์

นายสุเมธ  ถาไชยลา นางนันธิยา พูลเพิ่ม นางสาวเยาวลักษณ์ …

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางดรุณี ไชยมานันท์ นายสมศักดิ์ พูลเพิ่ม นางวิญญู คำภัก …

สังคมศึกษา ฯ

  นายวิษณุ  รักษาพล นางสาวพรอุมา ศรีแก้ว นางสาววัน …

สุขศึกษาและพลศึกษา

นายไพโรจน์ สังฆะคุณ

การงานอาชีพ

  นายสัมพันธ์ สวัสดิ์ธรรม นางองุ่น ผาจันทร์ นางสมพ …

ศิลปะ

  นางสาวปาริชาต เวียงอินทร์ นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง น …

ภาษาต่างประเทศ

  นางสาวพัชรี สวรรค์วิจิตร นายกิตติ์ณัฐ สุนทรวิสัย …

ภาษาไทย

นางพิชญา สุวงค์ นางสาวกนกวรรณ ถำวาปี นายวรพักตร์ มีมะจำ