ฝ่ายบริหารและบุคลากร

O2.ผู้บริหาร

คณะกรรมการสถานศึกษา

คณิตศาสตร์

นายสุเมธ  ถาไชยลา นางนันธิยา พูลเพิ่ม นางสาวเยาวลักษณ์ …

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางดรุณี ไชยมานันท์ นายสมศักดิ์ พูลเพิ่ม นางวิญญู คำภัก …

สังคมศึกษา ฯ

  นางสาววันดี ไชยสุระ นางสาวพรอุมา ศรีแก้ว นางสาวณ …

สุขศึกษาและพลศึกษา

นายไพโรจน์ สังฆะคุณ

การงานอาชีพ

  นายสัมพันธ์ สวัสดิ์ธรรม นางสมพร  นนทะนำ นายเสกสร …

ศิลปะ

  นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง นายกันทรากร แหลมกีก่ำ

ภาษาต่างประเทศ

  นางสาวพัชรี สวรรค์วิจิตร นายกิตติ์ณัฐ สุนทรวิสัย …

ภาษาไทย

นายวรพักตร์ มีมะจำ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย นางสาวนริสรา …