พ.ย. 12

นิเทศการสอนก่อนเปิดภาคเรียน

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มอบหมายให้นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์  เข้ามานิเทศการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียน

ก.ค. 24

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ก.ค. 10

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

เม.ย. 07

รับมอบโครงการอาคารบริการน้ำดื่ม

วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.61 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พันเอกธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 25 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรม “มอบผลงานเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในวันสงกรานต์ พ.ศ.2561” ในพื้นที่ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการซ่อมทางลูกรัง จำนวน 1โครงการ ระยะทาง 4 กม. โครงการขุดลอกแหล่งน้ำและขุดลอกสระเก็บน้ำจำนวน 2 โครงการ รวมปริมาตรดินขุด 221,540 ลบ.ม. โครงการอาคารบริการน้ำดื่ม ระบบ RO รวม 2 โครงการ อัตราการผลิต 250 ลิตร/ชม. และอัตราการผลิต 500 ลิตร/ชม. โครงการเกษตรผสมผสาน(ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา)พร้อมโครงการประกอบ จำนวน 1 ราย โดยจัดพิธีส่งมอบโครงการที่ศาลาประชาคมบ้านโนนสง่า หมู่ 15 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย และในพื้นที่โครงการฯ เพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชน ในวันสงกรานต์ พ.ศ.2561 ที่กำลังจะมาถึง

CR: FB นพค.25 สนภ.2 นทพ.

เม.ย. 07

ภารกิจการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

เสร็จสิ้นภารกิจการรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

เม.ย. 07

ชมการถ่ายทอดสดประชุมทางไกล

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะครูโรงเรียนพานพร้าวรับชมการประชุมทางไกลการประชุมเชิงปฎิบัติการปลูกผังและสร้างจิตสำนึกเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ถ่ายทอดสดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21

Older posts «