Return to แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

5.ขอเทียบวุฒิการศึกษาออนไลน์

ศิษย์เก่าโรงเรียนพานพร้าวที่ทำงานต่างจังหวัด อยู่ใกล้กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสารแบบคำร้องขอเทียบวุฒิ (กรณีส่งเป็นเอกสาร)

ที่อยู่สำหรับส่งเอกสารกลับ

    สำนักทดสอบทางการศึกษา อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300     โทร. 02-2885789-91