Return to แบบฟอร์มเอกสารต่างๆ

4.ขอเอกสาร ปพ.1, รบ.1 สูญหาย

การขอ  ปพ.1 ,  รบ.1 , ใบประกาศนียบัตร (ชำรุด/สูญหาย)

(ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558)

lost2

1.  เขียนคำร้องให้ถูกต้องครบถ้วน (ตัวอย่างการกรอก)

2. ยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัว / เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล

3. ยื่นใบบันทึกแจ้งความจากสถานีตำรวจ (กรณีสูญหาย)

4. แนบเอกสารเดิม (กรณีชำรุด หรือข้อมูลผิดพลาด)

5. แนบรูปถ่ายหน้าตรงชุดสุภาพสีขาว จำนวน 2 แผ่น * รบ.1 รูปขนาด 2 นิ้ว * ปพ.1 รูปขนาด 1.5 นิ้ว (จบ2549-ปัจจุบัน)

6. รับเอกสารได้ภายใน  4 วันทำการ (กรณีสืบค้นไม่พบจะแจ้งให้ทราบ)