9.3ข้อมูลการบริหารงบประมาณ

แนวปฏิบัติการขอจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายงานพัสดุได้จัดทำแนวปฏิบัติการขออนุมัติจัดซื้อและจัด …