OIT2023

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
         การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 : โครงสร้าง

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

O3 : อำนาจหน้าที่

O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 : ข้อมูลการติดต่อ

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 : Q&A

O9 : Social Network

O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล

9.2 การบริหารงานการดำเนินงาน

O11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

O12 : รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O14 : คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O17 : รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการให้บริการ

O18 : E–Service

9.3 การจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O20 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ

O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O27 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O29 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy

O31 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

O32 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

O33 : รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O35 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

O36 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O37 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

O38 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

O39 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

O40 : การขับเคลื่อนจริยธรรม

O41 : การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน