OIT2022

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของเครื่องมือการประเมินผลในการต่อต้านการทุจริตทั้งของสำนักงาน ป.ป.ช. และของสำนักงานคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตและสิทธิพลเมือง สาธารณรัฐเกาหลี จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมิน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 304-51/2554 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ให้สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ศึกษาและเตรียมความพร้อมตามดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2554 สำหรับการประเมินผลต่อไป และอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2554 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ โครงการพัฒนาดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Index of the Public Agencies) มีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) ดังนั้น เมื่อดำเนินการตามโครงการทั้งสองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรที่จะนำผลการดำเนินการมาบูรณาการร่วมกัน” กล่าวคือ การประเมินผลตามดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้ในการประเมินความพยายามของหน่วยงานภาครัฐ ในการต่อต้านการทุจริต (measure anti-corruption efforts) จากข้อเท็จจริงในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้จากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ขณะที่การประเมินคุณธรรมการดำเนินงานเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริตที่ใช้วัดระดับการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (measure corruption) โดยประเมินผลจากการรับรู้หรือประสบการณ์ตรงของประชาชนที่เคยรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ดังนั้น เพื่อดึงจุดแข็งของทั้งสองระบบและเพื่อให้เกิดความสมดุลในการประเมิน คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติบูรณาการเครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการต่อต้านการทุจริตทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน แล้วเรียกเครื่องมือใหม่ว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)”

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
         การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 : โครงสร้างหน่วยงาน

O2 : ข้อมูลผู้บริหาร

O3 : อำนาจหน้าที่

O4 : แผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5 : ข้อมูลการติดต่อ

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 : Q&A

O9 : Social Network

9.2 การบริหารงานการดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน

O10 : แผนดำเนินงานประจำปี

O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13 : คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 : รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

O17 : E-Service

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O22 : ประกาศต่างๆเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเเละประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 : แผนป้องกันการทุจริตประจำปี

O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 

มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสเเละป้องกันการทุจริต

O42 : มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน