ฝ่ายบริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว

นายคำสัน ชัยจักร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว

—ว่าง—-

รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว

นางนันธิยา พูลเพิ่ม

หัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ

นางดรุณี ไชยมานันท์

หัวหน้ากลุ่มการบริหารบุคลากร

นางสาวเยาวลักษณ์ พรมเนาว์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายธนวิชญ์  หลอดสว่าง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายสุเมธ  ถาไชยลา

หัวหน้ากลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน