O27:แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

O.27

1การปรับปรุงหลักเกณฑ์เเละวิธีการย้ายผู้บริหาร

2หลักเกณฑ์เเละวิธีการใช้ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

3หลักเกณฑ์เเละวิธีการใช้ข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

4การเเก้ไขหลักเกณฑ์เเละวิธีการย้ายข้าราชการ

5หลักเกณฑ์เเละวิธีการย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

6การปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายข้าราชการ

7การเเก้ไขหลักเกณฑ์เเละวิธีการย้ายผู้บริหาร

8การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

9หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา

10หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้ง

11รายละเอียดการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้ง