ประวัติโรงเรียน

photo.jpg

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพานพร้าว เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาประจำอำเภอศรีเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 5
ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ก่อตั้งเมื่อ 4 ก.ค. พ.ศ. 2503 ได้ทำพิธีเปิดโรงเรียนเป็นทางการที่ โรงเรียนปริยัติธรรมวัดช้างเผือก
โดยมีชื่อว่า “โรงเรียนศรีเชียงใหม่วิทยา” และแต่งตั้งให้ นายคง โพธิบัณฑิต เป็นครูใหญ่คนแรก
ต่อมา นายเขษม คำพิมาน ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายในสมัยนั้นให้ความเห็นชอบเมื่อ 6 ก.ย. 2503
ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนศรีเชียงใหม่วิทยา เป็น โรงเรียนพานพร้าว
และใช้อักษรย่อว่า น.ค. 17 ต่อมาในปี พ.ศ. 2514 ได้เปลี่ยนใช้อักษรย่อว่า พ.พ. มาจนถึงปัจจุบัน
16 ส.ค. 2505 ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน จนถึงทุกวันนี้

ปัจจุบันเนื้อที่ ของโรงเรียนพานพร้าวมีที่ดิน 2 แปลง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 39 ไร่ 38.9 ตารางวา โดยแบ่งเป็น

* แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ 20 ไร่ 55.3 ตารางวา
* แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 18 ไร่ 383.6 ตารางวา

คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี  มีวินัย ใผ่คุณธรรม เลิศล้ำศิลปะ

ปรัชญาของโรงเรียน

อัตตานัง ทมยันติ ปัณฑิตา

สีประจำโรงเรียน

“ ฟ้า – ชมพู

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.