9.2 ข้อมูลการบริการ

o11.รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน

O11.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  รายงานผลกำกับติดตามการดำเนิน …

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >แนวปฏิบัติการขอจัดซื …

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

แผนปฏิบัตราชการประจำปี

แผนปฏิบัตราชการประจำปี