9.2 ข้อมูลการบริการ

o11.รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินงาน รายภาคเรียน O11.แผนการใ …

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O15.ข้อมูลสถิติการให้บริการในปีพ.ศ.2563 from โรงเรียนพา …

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน > คู่มือการลาสำหรับข้ …

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O16.แบบสรุปความพึงพอใจของผู้รับบริการ from โรงเรียนพานพ …

แผนปฏิบัตราชการประจำปี

แผนปฏิบัตราชการประจำปี