O5.ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 86  หมู่ 5  ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย  43130

โทรศัพท์ :

นายคมสัน ชัยจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน        08-7867-5566

นางองุ่น  ผาจันทร์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ      091-8616059

นางวัชรีพร  ชัยจักร์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  095-9429693

นางนันธิยา  พูลเพิ่ม หัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ 081-7996053

นายสัมพันธ์ สวัสดิ์ธรรม หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 095-6628393

นางสาวเยาวลักษณ์  พรมเนาว์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  097-9745639

E-mail :  panpraow@gmail.com