O5.ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 86  หมู่ 5  ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย  43130

โทรศัพท์ :   091-869-3408

นายคมสัน ชัยจักร์                           ผู้อำนวยการโรงเรียน                          08-7867-5566

นางสาวเยาวลักษณ์ พรมเนาว์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ    097-9745639

นายธนวิชญ์ หลอดสว่าง             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป                082-1790731

นางนันธิยา  พูลเพิ่ม                      หัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ             081-7996053

นายสุเมธ  ถาไชยลา                     หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน      083-1479068

นางดรุณี ไชยมานันท์                   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล               086-2255057

E-mail :  panpraow@gmail.com