O5.ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่ : 86  หมู่ 5  ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่  จ.หนองคาย  43130

โทรศัพท์ :   091-869-3408

นายคมสัน ชัยจักร์                           ผู้อำนวยการโรงเรียน                          08-7867-5566

นางสาวเยาวลักษณ์ พรมเนาว์  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 097-9745639

นางสาววานิสสา วงศ์โยธา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 091-0567374
นางนันธิยา  พูลเพิ่ม                หัวหน้ากลุ่มการบริหารวิชาการ    081-7996053
นายสุเมธ  ถาไชยลา                หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  083-1479068
นางดรุณี ไชยมานันท์                หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล     086-2255057

E-mail :  panpraow@gmail.com