พิธีไหว้ครู2557

ตรวจคัดกรองนักเรียนสุ่มเสี่ยง

สหวิทยาเขตเทสรังสีจัดแข่งขันทักษะภาษาไทย

คปภ.ร่วมกับสาธารณสุขศรีเชียงใหม่&โพธิ์ตาก

ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2557

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักเรียน ม.1 ม.4