ทำบุญรับห้องเรียนอเนกประสงค์

ลูกเสือ อาสา กกต.เพื่อประชาธิปไตย ออกปฏิบัติหน้าที่

สอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 และ ม.4

รับนักเรียน ม.1 ม.4

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

sc2556