ภารกิจการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

เสร็จสิ้นภารกิจการรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561