โครงการคัดแยกขยะจากแหล่งกำเนิด

เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่จัดอบรมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ณ โรงเรียนพานพร้าว เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการคัดแยกขยะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือจำหน่ายเป็นรายได้