o26.การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล

สำรวจอัตรากำลัง

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

การพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา

การย้ายข้าราชการครู

การเลื่อนขั้นเงินเดือน

ผลงานโดดเด่น