บริการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขฯ จังหวัดหนองคาย