แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้งาน
   
เลขประจำตัวประชาชน : 
คำนำหน้า : 
ชื่อ : 
นามสกุล : 
วัน-เดือน-พ.ศ เกิด : 
เพศ : 
ชาย หญิง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ : 
โรงเรียน : 
อีเมล์ผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
ยืนยันรหัสผ่าน : 
***หมายเหตุ***
 ใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นชื่อผู้ใช้งาน (Username)
   
 
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
: : 0 2288 5753 โทรสาร : : 0 2281 2602 , 0 2282 5460
: : guidancecenter2558@gmail.com
Copyright © 2015, Office of the Basic Education Commission (OBEC)