บริจาคโลหิต

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนพานพร้าวเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมอำเภอศรีเชียงใหม่

วันวชิราวุธ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนพานพร้าวจัดกิจกรรมวันวชิราวุธ วันวชิราวุธเป็นวันสำคัญกับกิจการเสือป่าและลูกเสือ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2454 มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ให้ได้รับการฝึกหัดอย่างทหาร เพื่อให้เป็นราษฎรที่เข้มแข็ง มีคุณภาพ และส่งเสริมความสามัคคี โดยเหล่าเสือป่าจะมีหน้าที่ในการรักษาความสงบทั่วไปในเมือง
ขณะเดียวกันก็ได้ทรงก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง เพื่อฝึกให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง อดทน เสียสละ สามัคคี ดังที่ได้พระราชทานคติพจน์ให้แก่คณะลูกเสือว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” และดังพระราชนิพนธ์บทละครพูดเรื่อง หัวใจนักรบ และ ความดีมีไชย ที่แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับบทบาทและหน้าที่ของลูกเสือ

กิจกรรมกีฬาสีปีการศึกษา 2560

วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนพานพร้าวจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬาและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับ สหวิทยาเขตต่อไป

23 ตุลา วันปิยมหาราช

โรงเรียนพานพร้าวโดย ผอ.จิตการ หนูจันทร์ และตัวแทนครูเข้าร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระราชทานชีวิตใหม่ ให้อิสรภาพแด่ปวงชน โดยทรงประกาศเลิกทาส ทรงปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหาร ราชการแผ่นดินและอื่น ๆ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย และเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ผู้ทรงมี พระมหากรุณาธิคุณ เป็นอเนกประการ

page23-10-2560

13 ตุลาคม 2560

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั้งประเทศจะพร้อมใจกันร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ 1 ปี ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย
@โรงเรียนพานพร้าว สพม.เขต 21 นำทีมโดยท่าน ผอ.จิตการ  หนูจันทร์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาวิชาทหาร https://www.facebook.com/panpraow.ac.th/posts/1228458100594287
page13-10-60

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯกลุ่มสาระศิลปะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะและกระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ

วันที่ 26 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมโรงเรีนยพานพร้าว

page26-09-2560