อบรมป้องกันอัคคีภัย


ภาพกิจกรรม

แชมป์ปริชาติเกมส์ บาสเกตบอลหญิงปลาย

ภาพกิจกรรม

วันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินท

นายคมสัน ชัยจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว และคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรม 5 ธันวาคม 2561 วันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ณ แลนด์มาร์ค อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

กีฬาภายใน โรงเรียนพานพร้าว ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนพานพร้าว ได้จัดการแข่งขัน กีฬาภายในโรงเรียน โดย ได้จัดวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนพานพร้าว

 

นิเทศการสอนก่อนเปิดภาคเรียน

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มอบหมายให้นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์  เข้ามานิเทศการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียน

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม