บุคลากรในโรงเรียน

ผู้บริหาร

     นายคมสัน ชัยจักร์ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว& …

คณิตศาสตร์

    นายสุเมธ ถาไชยลา ครู ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระ …

วิทยาศาสตร์

   นายชำนาญวิทย์  ประเสริฐ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ     นางด …

สังคมศึกษา ฯ

 นายวิษณุ รักษาพล ครู ผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระ นางสาวพร …

สุขศึกษาและพลศึกษา

    นายไพโรจน์  สังฆะคุณ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิ …

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  นายสัมพันธ์ สวัสดิ์ธรรม ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ …

ศิลปะ

นายคำสิงห์  แสนพันธ์ ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ หัวห …

ภาษาต่างประเทศ

  นางสาวเพ็ญนภา  แน่นอุดร ครู หัวหน้ากลุ่มสาระ     นายศ …