จำนวนนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพานพร้าว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
56
37
93
4
ม.2
66
38
104
4
ม.3
46
53
99
4
รวมมัธยมต้น
168
128
296
12
ม.4
31
33
64
2
ม.5
23
25
48
2
ม.6
33
38
70
2
มัธยมศึกษาตอนปลาย
87
96
183
6
รวมทั้งหมด
255
224
479
18

ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2561