Return to บุคลากรในโรงเรียน

ศิลปะ

1356494769_1284546554_
นายคำสิงห์  แสนพันธ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
1356494803_1284546616 IMG_0961
นายประยูร  ใจปานแก่น
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
นางสาวปาริชาติ เวียงอินทร์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ