Return to บุคลากรในโรงเรียน

วิทยาศาสตร์

 chamnanwit
 นายชำนาญวิทย์  ประเสริฐ
ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ
 IMG_0960  1356494273_1284547329
นางดรุณี  ไชยมานันท์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสมจิตร์ พิชิตชัย
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
1356494326_1284547357 IMG_0966 11513-2
 นางวิญญู  คำภักดี
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
 ครูวัชรีพร ชัยจักร์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวกมลรัตน์ ปะตังถาเน

ครูผู้ช่วย