Return to บุคลากรในโรงเรียน

คณิตศาสตร์

 

 sumate

นายสุเมธ ถาไชยลา

ครู ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 

1356494637_1284547555 1361184420_nantiya S__2048020_Perfect365
นายสุบัน พิชิตชัย

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

นางนันธิยา พูลเพิ่ม

ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภาภัช ถาไชยลา

ครู อัตราจ้าง