Return to บุคลากรในโรงเรียน

ภาษาต่างประเทศ

king
  นางสาวเพ็ญนภา  แน่นอุดร
ครู

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 1356429146_1285646648_supachai  1356492154_1296526986_kaetkaow
นายศุภชัย  พัดพรม
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 นางเกตแก้ว  หนูจันทร์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 

 S__2048022_Perfect365
 นางสาวพัชรี สวรรค์วิจิตร
ครู ผู้ช่วย

 นางสาวปริฉัตร จตุรงค์พรไพศาล

พนักงานราชการ