แจ้งความประสงค์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

รับสมัครเข้าเรียนโรงเรียนพานพร้าว ปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 
ระดับชั้น ม.1 ระดับชั้น ม.4 ระดับชั้น ม.2,3,5