กีฬาภายใน โรงเรียนพานพร้าว ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนพานพร้าว ได้จัดการแข่งขัน กีฬาภายในโรงเรียน โดย ได้จัดวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนพานพร้าว