นิเทศการสอนก่อนเปิดภาคเรียน

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มอบหมายให้นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ศึกษานิเทศก์  เข้ามานิเทศการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2561  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียน