ชมการถ่ายทอดสดประชุมทางไกล

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะครูโรงเรียนพานพร้าวรับชมการประชุมทางไกลการประชุมเชิงปฎิบัติการปลูกผังและสร้างจิตสำนึกเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากคอร์รัปชั่น ถ่ายทอดสดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21