กองทัพเรือร่วมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด

โครงการกองทัพเรือร่วมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2/2561

ในวันที่ 30 มกราคม 2561

ณ โรงเรียนพานพร้าว