Category: กิจกรรมโรงเรียน

กีฬาภายใน โรงเรียนพานพร้าว ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนพานพร้าว ได้จัดการแข่งขัน กีฬาภายในโรงเรียน โดย …

Continue reading

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

ภารกิจการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

เสร็จสิ้นภารกิจการรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ …

Continue reading

ชมการถ่ายทอดสดประชุมทางไกล

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะครูโรงเรียนพานพร้าวรับชมก …

Continue reading

แชมป์ทีมบาสหญิง

แชมป์ทีมบาสหญิง กีฬา”ปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 11 ปร …

Continue reading

กองทัพเรือร่วมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด

โครงการกองทัพเรือร่วมใจ ร่วมต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 2/ …

Continue reading