Category: ประกาศโรงเรียน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน

ภาพกิจกรรม

แชมป์ปริชาติเกมส์ บาสเกตบอลหญิงปลาย

ภาพกิจกรรม

วันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินท

นายคมสัน ชัยจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว และคณะครู …

Continue reading

นิเทศการสอนก่อนเปิดภาคเรียน

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก …

Continue reading

รับมอบโครงการอาคารบริการน้ำดื่ม

วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.61 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พันเอ …

Continue reading