Author's posts

แจ้งความประสงค์เข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

แจ้งความประสงค์เข้าเรียนโรงเรียนพานพร้าว ปีการศึกษา 256 …

Continue reading

นิเทศการสอนก่อนเปิดภาคเรียน

นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก …

Continue reading

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

รับมอบโครงการอาคารบริการน้ำดื่ม

วันพฤหัสบดีที่ 5 เม.ย.61 กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พันเอ …

Continue reading

ภารกิจการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

เสร็จสิ้นภารกิจการรับนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ …

Continue reading

ชมการถ่ายทอดสดประชุมทางไกล

วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 คณะครูโรงเรียนพานพร้าวรับชมก …

Continue reading